EIM GROUP

מדיניות חברתית סביבתית

הקבוצה פועלת בהתאם לחוקים, צווים, תקנות ותקנים רשמיים של מדינת ישראל ועומדת בכל דרישות החוק אליהם היא מחויבת. (מתוך מדיניות האיכות)
הקבוצה רואה בהשגת רמת איכות גבוהה, לעובדיה, מוצריה ושירותיה, תנאי הכרחי לרכישת אמונם ושביעות רצונם של לקוחותיה וכבסיס להתנהלותה העסקית.
הנהלת הקבוצה שואפת להנחיל בקרב כל העובדים וחברי ההנהלה קו מחשבתי שכל פעולה שנעשית תהיה בהתאם לערכים החברתיים-סביבתיים של הקבוצה.

עקרונות המדיניות החברתית חלים על כל פעילות הקבוצה על כל חברות הבת והמחלקות. הם חלים על כלל השטחים שבשימוש הקבוצה ועל כלל העובדים באשר הם נמצאים.
לשם כך, כל באי הקבוצה יודרכו בעת קבלתם לעבודה לגבי המדיניות החברתית-סביבתית של הקבוצה.

הקבוצה תפעל להבטיח תוצאות עסקיות טובות תוך כדי שמירה על עובדיה ועל הסביבה וחיזוק הקשרים עם הקהילה והעצמתה.
העובדים יפעלו כל אחד בתחום אחריותו ליישום המדיניות החברתית-סביבתית, לפתרון בעיות ולשאיפה לשיפור מתמיד. כל עובד יבדוק את הגורמים למפגעים סביבתיים-חברתיים אשר קשורים לתחום פעילותו ויבצע פעולות מתקנות ומונעות בהתאם לנהלים.

הנהלת הקבוצה תדאג לספק לעובדים את כל המשאבים הנדרשים לצורך ביצוע עבודתם בצורה הטובה והאחראית ביותר, המשאבים כוללים הדרכות מקצועיות, קידום מקצועי של העובדים, תנאי עבודה נאותים וכל ציוד אחר שיידרש על מנת ליישם את מדיניות הקבוצה.
הנהלת הקבוצה תבנה, תנהל ותמדוד מערכת "שותפות בהצלחה" עם הספקים ומחזיקי עניין לכל אורך תקופת ההתקשרות עימם לשם שיפור הדיאלוג ולקידום חדשנות ומצוינות עסקית.

אחריות וסמכות

לשם הבטחת יישום התוכנית וניהול האחריות התאגידית במפעל, הוגדר כי הממונה האחראי מטעם הנהלת הקבוצה הינו סמנכ"לית משאבי אנוש ואחריות תאגידית.. במסגרת תפקידה עליה לקדם ולהוביל מדיניות ברורה לאחריות תאגידית, להוביל ולנהל את התהליכים הארגוניים הנגזרים מכך, לשלב שיקולים חברתיים-סביבתיים בתהליכי קבלת ההחלטות ובהתנהלות השוטפת של הקבוצה, לדאוג לקיומם של משאבים מספקים ליישום התוכנית, לקדם את הידע המקצועי וההדרכות הדרושים ליישום התוכנית, לקדם תהליכי דיווח פנים וחוץ ארגוניים, לקדם את תחום השיווק והדברור הפנים וחוץ ארגוניים בנושא זה ולוודא ביצוע מדידה, בקרה ושיפור באופן שוטף.

סמנכ"לית משאבי אנוש ואחריות תאגידית תדווח באופן תקופתי לפורום הנהלת הקבוצה. כמו כן, הנהלת הקבוצה תוודא כי בידי סמנכ"לית משאבי אנוש ואחריות תאגידית יהיו כל הסמכויות הדרושות לביצוע תפקידה בנושאים אלה.

תחולת האחריות התאגידית

השלב הראשון בגיבוש תכנית זו, הינו איתור מרחב ההשפעה ותחולת האחריות התאגידית הנובעת מפעילותה העסקית של הקבוצה לאורך כל חיי המוצר / השירות.

לשם המיפוי בוצעה חלוקה בהתייחס לשלושה מרחבי ההשפעה המפורטים להלן:

  1. השפעה סביבתית – מרחב זה מתייחס למכלול ההשפעות החיוביות והשליליות על מערכות אקולוגיות, הסביבה הטבעית, הבנויה והאנושית, כולל זיהומי קרקע /מים / אוויר וכו'
  2. השפעה חברתית – מרחב זה מתייחס למכלול ההשפעות החיוביות והשליליות על הרווחה החברתית של מחזיקי העניין השונים. השפעות כגון: תנאי העסקה הוגנים, שיווק אחראי, חיזוק הקהילה וכו'.
  3. השפעה כלכלית – מרחב זה מתייחס למכלול ההשפעות החיוביות והשליליות על המשק והסקטורים הכלכליים בו פועל הארגון. השפעות כגון: חיזוק התחרות, עידוד הכשרות ותעסוקה, קידום החדשנות, ההגינות ופיתוח הענף, ניהול רכש אחראי וכו'

מערך הניהול, מדידה ובקרה

זיהוי דרישות על פי דין

קבוצת EIM מנהלת את עסקיה באופן אחראי והוגן, כך שכל פעולותיה מבוצעות על פי החוק, כללי התנהגות עסקית נאותה ויישום הקוד האתי של הקבוצה. מתוך כך, כל עובדי הקבוצה באשר הם, נדרשים להתנהג ביושר, באמינות ובהגינות עם כלל מחזיקי העניין.

לשם שמירה על העמידה בדרישות החוק, מבוצע על ידי בעלי התפקידים הרלוונטיים תהליך שוטף לזיהוי, התעדכנות ולמידה של החוקים והתקנות הרלוונטיים והטמעתם באופן מנוהל ומבוקר כל פעילויות הקבוצה.

נהלים

ספר הנהלים של הקבוצה כולל נהלים המגדירים באופן מוסדר את הנושאים הרלוונטיים לתחום זה כמו כן עודכנו הנהלים הקיימים כדי שיענו לדרישות האחריות התאגידית.

עדכון הנהלים והרחבתם בוצע בשלושה תחומים מרכזיים:

א) נהלים תפעוליים (נוהל אחזקת רכב, נוהל ביצוע רכש מספקים, נוהל התקשרות עם קבלני משנה, שיטות ותנאי העסקה וכו')

דוגמא
שיטות ותנאי העסקה כולל עובדי קבלן יכללו התייחסות לנושאים כגון: העסקה מגדרית, פנסיונרים, שקיפות, סביבת עבודה, מדיניות פיטורים, התייחסות לאילוצים ביטחוניים בהעסקה, הקפדה על תנאי העסקה מטעם נותני השירות, שוויון זכויות וכו'.

ב) נהלים בתחום משאבי אנוש (מניעת הטרדה מינית, יציאה למילואים, הכשרות והדרכות, הערכה והוקרה של עובדים וכו')

דוגמאות

הגדרת מסלולי קידום מוגדרים ושקופים לכלל העובדים וחברי ההנהלה

הכוונה היא להסדיר, להגדיר ולהציג אפשרויות לקידום ולצמיחה מקצועית ואישית בפני כלל העובדים וחברי ההנהלה בהתאם לקריטריונים מוגדרים ולצרכי החברה. הצעות להתייחסות לנושאים כגון: הכשרה מקצועית, פיתוח ההון האנושי, עידוד לימודים אקדמאים, מערך תגמול והערכה וכו'.

פעולה שנעשית תהיה בהתאם לערכים החברתיים-סביבתיים של הקבוצה.

לשם כך, כל עובד חדש שייקלט במפעל יודרך בעת קבלתו לעבודה לגבי המדיניות החברתית-סביבתית של הקבוצה.

  • הקבוצה תפעל להבטיח תוצאות עסקיות טובות תוך כדי שמירה על עובדיה ועל הסביבה וחיזוק הקשרים עם הקהילה והעצמתה.
  • העובדים יפעלו כל אחד בתחום אחריותו ליישום המדיניות החברתית-סביבתית, לפתרון בעיות ולשאיפה לשיפור מתמיד. כל עובד יבדוק את הגורמים למפגעים סביבתיים-חברתיים אשר קשורים לתחום פעילותו ויבצע פעולות מתקנות ומונעות בהתאם לנהלים.
  • הנהלת הקבוצה תדאג לספק לעובדים את כל המשאבים הנדרשים לצורך ביצוע עבודתם בצורה הטובה והאחראית ביותר, המשאבים כוללים הדרכות מקצועיות, קידום מקצועי של העובדים, תנאי עבודה נאותים וכל ציוד אחר שיידרש על מנת ליישם את מדיניות הקבוצה
  • הנהלת הקבוצה תבנה, תנהל ותמדוד מערכת "שותפות בהצלחה" עם הספקים ומחזיקי עניין לכל אורך תקופת ההתקשרות עימם לשם שיפור הדיאלוג ולקידום חדשנות ומצוינות עסקית.

 

איציק סמואל – מנכ"ל קבוצת EIM                                                                                                                                              אבי דולברג – יו"ר דירקטוריון קבוצת EIM

Share This:

דילוג לתוכן